Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016r.), zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Europejski Instytut Badań Rynkowych im. Jana Pawła II Sp. z o.o., tel.: 603 115 169, e-mail: biuro@eibr.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  3. realizacji działań statutowych spółki  polegających na realizacji badań marketingowych.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych, w tym państwa trzecie nienależące do Unii Europejskiej, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania zgodnie z regulacjami dotyczącymi archiwizacji obowiązującymi w spółce,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz praw do ich sprostowania,
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowaniu i podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO, które dokonywane są na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to sytuacji dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach lub pozyskanych z dostępnych publicznie rejestrów w oparciu o ustalone kryteria. Konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne kwalifikowanie do grup ryzyka i może skutkować podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych przepisami prawa.

Warszawa, dnia 01 marca 2020